ประกาศ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทุกแผนการเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (แผนการเรียน English Program)

สอบ On-Site ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

 

*ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (แผนการเรียนอื่น ๆ สอบ Online)

 

ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 (แผนการเรียนปกติ และ S-IEP.)
สอบวันที่ 8, 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 (แผนการเรียนปกติ และ S-IEP.)
สอบวันที่ 9, 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 (แผนการเรียน MSE.)
สอบวันที่ 7, 8, 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 (แผนการเรียน MSE.)
สอบวันที่ 7, 9, 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 (แผนการเรียน English Program [EP.])
สอบวันที่ 7, 8, 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 (แผนการเรียน English Program [EP.])
สอบวันที่ 7, 9, 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (แผนการเรียน English Program [EP.])

สอบวันที่ 8, 9 ,10 มีนาคม พ.ศ. 2565

Share With: