แผนการจัดการเรียนรู้ 2558

дизайн мебели
все о кредитах

 แผนการจัดการเรียนรู้ 2558

=>Rubric ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

=>Rubric ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

=>Rubric ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

=>Rubric ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

=>แบบประเมินแผนการการจัดการเรียนรู้
 

 

          =>แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          =>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          =>แผนการจัดการเรียนรู้ 2558

          =>แบบฟอร์มหน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้

          =>บันทึกหลังสอน

 

 

 

дом ремонта
новости медицины