สาระการเรียนรู้ปี 59 ระดับประถมและระดับมัธยม(ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน)

дизайн мебели
все о кредитах

สาระการเรียนรู้ปี 59 ระดับประถมศีกษา

วิชาคณิตศาสตร์

=> คณิต ป.1   
=> คณิต ป.2  => คณิต ป.3
=> คณิต ป.4 => คณิต ป.5 => คณิต ป.6 

วิชาภาษาไทย

=> ภาษาไทย ป.1    => ภาษาไทย ป.2   => ภาษาไทย ป.3
=> ภาษาไทย ป.4   => ภาษาไทย ป.5  => ภาษาไทย ป.6  

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

=>  สังคม ป.1      => สังคม ป.2  => สังคม ป.3
=> สังคม ป.4  => สังคม ป.5  => สังคม ป.6 

วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

=> สุขศึกษา ป.1    => สุขศึกษา ป.2  => สุขศึกษา ป.3
=> สุขศึกษา ป.4 => สุขศึกษา ป.5  => สุขศึกษา ป.6 

วิชาภาษาต่างประเทศ

=> ภาษาต่างประเทศ ป.1
=> ภาษาต่างประเทศ ป.2         => ภาษาต่างประเทศ ป.3   
=> ภาษาต่างประเทศ ป.4  => ภาษาต่างประเทศ ป.5  => ภาษาต่างประเทศ ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนคิดวิเคราะห์

=> คิดวิเคราะห์ ป.1 
=> คิดวิเคราะห์ ป.2  => คิดวิเคราะห์ ป.3
=> คิดวิเคราะห์ ป.4  => คิดวิเคราะห์ ป.5  => คิดวิเคราะห์ ป.6 

 

สาระการเรียนรู้ปี 59 ระดับมัธยมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์

=> คณิต ม.1    => คณิต ม.2  => คณิต ม.3

วิชาวิทยาศาสตร์

=> วิทย์ ม.1    => วิทย์ ม.2 => วิทย์ ม.3

วิชาภาษาไทย

=> ภาษาไทย ม.1    => ภาษาไทย ม.2 => ภาษาไทย ม.3

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

=> สังคม ม.1    => สังคม ม.2 => สังคม ม.3

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)

=> ประวัติศาสตร์ ม.1    => ประวัติศาสตร์ ม.2  => ประวัติสาสตร์ ม.3

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)

=> หน้าที่พลเมือง ม.1    => หน้าที่พลเมือง ม.2  => หน้าที่พลเมือง ม.3

วิชาภาษาต่างประเทศ

=> ภาษาต่างประเทศ ม.1    => ภาษาต่างประเทศ ม.2  => ภาษาต่างประเทศ ม.3

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

=> สุขศึกษา ม.1    => สุขศึกษา ม.2  => สุขศึกษา ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน

=> คิดวิเคราะห์ ม.1    => คิดวิเคราะห์ ม.2  => คิดวิเคราะห์ ม.3
дом ремонта
новости медицины