ࡱ> _ 4bjbj4bb"U$$$$$888886.tHHHHH___-------$/\2T-9$_M___-$$HH-E-E-E-_:$H$H-E-_-E-E-E-HIwxP E-}-.06.E-2++2E-2$E-8__E-_____--E-___6.____2_________H : @L2#C+I0A8%1)0-16#0*L #01 1I#0!(6)255H 4 6 I-5H 1 #1 24 (2*L )1#4"L 4"2! : #1 24 (2*L )1#4"L +!2"6 8%1)05HA*--62#@G%@!7-5- 24 3#D'I 6H'2!@G 24D" (#12 "6!1HC(2*2 A%0@2#@49*21#0!+2)1#4"L 9I5H#1 24 (2*L )1#4"L 7- 9I5H!5%1)0 6HA*--62#@G%@!7-5- 24 !5'2!*2!15#-- 9!4C @ 4 9'2!@G 24D" 4142!+%1(2*25H17- A%0A*'2!#1 15H-*21#0!+2)1#4"L 1' 5I'1 1. @G%@!7-5- 24 2. 3#D'I 6H'2!@G 24D" 3. (#12 "6!1HA%04142!+%1(2*2 4. @2#@49*21#0!+2)1#4"L 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1.@G%@!7-5- 241.1 "7#@2# 24 #I-@% 24 A%0-42"'2!+!2"-@% 24 DI9I- 1.2 4142!*44A%0+I25H%@!7-5- 24 1.3 !5'2!*2!15 #--2.3#D'I 6H'2!@G 24D"2.1 @I2#H'! *H@*#4! *1*84##!5H*#I2'2!*2!15 #-- 5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! 2.2 +'A+ I- ""H-'2!@G 24D"3. (#12 "6!1HA%04142!+%1(2*23.1 @I2#H'!4##!2(2*25H17- 3.2 4142!+%1-(2*25H17- 3.3 @GA-"H25H5-(2*4 4. @2#@49*21#0!+2)1#4"L4.1 @I2#H'!A%0!5*H'#H'!C2#14##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L 4.2 A*'2!*36C#0!+2#8248-#0!+2)1#4"L 4.3 A*-- 6H'2!#1 15H-*21#0!+2)1#4"L @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 @G%@!7-5- 24 $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 "7#@2# 24 #I-@% 24 A%0-42"'2!+!2"-@% 24DI9I- 1.2 4142!*44A%0+I25H%@!7-5- 24 1.3 !5'2!*2!15 #--D!H"7#@2# 24"7#@!7H-DI"4@% 24 #I-@% 24DI A%0-'2!+!2"-@% 24DI9I- 4142!*44A%0+I25H-1@#5""7#@!7H-DI"4@% 24 #I-@% 24DI A%0-'2!+!2"-@% 24DI9I- 4142!*44A%0+I25H-1@#5" A%0C+I'2!#H'!!7- #H'!CC2#321*!2 4C 1I@#5""7#@!7H-DI"4@% 24 #I-@% 24DI A%0-'2!+!2"-@% 24DI9I- 4142!*44A%0+I25H-1@#5" A%0C+I'2!#H'!!7- #H'!CC2#321*!2 4CB#@#5" 1' 5I'15H 2 3#D'I 6H'2!@G 24D" $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 @I2#H'! *H@*#4! *1*84##!5H*#I2'2!*2!15 #-- 5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! 2.2 +'A+ I- ""H-'2!@G 24D"D!H@I2#H'!4##!5H*#I2'2!*2!15@I2#H'!4##!5H*#I2'2!*2!15 #-- A%0@G#0B" LH-B#@#5"@I2#H'!4##!5H*#I2'2!*2!15 #-- A%0@G#0B" LH-B#@#5" A%0 8! @G1'-"H25H5C2#@I2#H'!4##!5H*#I2'2!*2!15 #-- A%0@G#0B" LH-B#@#5"A%0 8! 1' 5I'15H 3 (#12 "6!1HA%04142!+%1(2*2 $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)3.1 @I2#H'!4##!2(2*25H17- 3.2 4142!+%1-(2*25H17- 3.3 @GA-"H25H5-(2*4 D!H@I2#H'!4##!2(2*25H17-@I2#H'!4##!2(2*25H17-A%04142!+%1-(2*22!B-2*@I2#H'!4##!2(2*25H17-A%04142!+%1-(2*2-"H2*!H3@*!-@I2#H'!4##!2(2*25H17-A%04142!+%1-(2*2-"H2*!H3@*!-A%0@GA-"H25H5-(2*4 1' 5I'15H 4 @2#@49*21#0!+2)1#4"L $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)4.1 @I2#H'!A%0!5*H'#H'!C2#14##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L 4.2 A*'2!*36C#0!+2#8248-#0!+2)1#4"L 4.3 A*-- 6H'2!#1 15H-*21#0!+2)1#4"LD!H@I2#H'!4##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L@I2#H'!4##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L2!5HB#@#5"A%0 8! 16I@I2#H'!4##!A%0!5*H'#H'!C2#14##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L2!5HB#@#5"A%0 8! 16I@I2#H'!4##!A%0!5*H'#H'!C2#14##!5H@5H"'1*21#0!+2)1#4"L2!5HB#@#5"A%0 8! 16I 7H !C#0#2 #5"4 #0#5 2*2!2#-#0!+2)1#4"LA%0#0#2 '(L I-5H 2 7H-*1"L *8#4 4"2! : 7H-*1"L *8#4 +!2"6 8%1)05HA*--62#"6!1HC'2!9I- #0$4 #2!'2!@G#4H-@-A%09I-7H1I22" '22 C 9I5H!5'2! 7H-*1"L *8#4 7- 9I5H#0$4#2!'2!@G#41I22" '22 C A%0"6+%1'2!#4 '2!9I-C2#3@4 5'4 !5'2!%0-2"A%0@#%1'H-2##034 1' 5I'1 1. #0$4#2!'2!@G#4H-@-1I22" '22 C 2. #0$4#2!'2!@G#4H-9I-7H1I22" '22 C 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. #0$4#2!'2!@G#4H-@-1I22" '22 C1.1 C+II-!9%5H9I-A%0@G#4 1.2 414B"366'2!9I-%0-2"A%0@#%1'H-2##034 1.3 4142!3!1H*1 22. #0$4#2!'2!@G#4H-9I-7H1I22" '22 C2.1 D!H7-@-2*4H-+#7-%2-9I-7H!2@G-@- 2.2 414H-9I-7HI'"'2! 7H-# 2.3 D!H+2#0B" LC25HD!H9I- @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 #0$4#2!'2!@G#4H-@-1I22" '22 C $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 C+II-!9%5H9I-A%0@G#4 1.2 414B"366'2!9I-%0-2"A%0@#%1'H-2##034 1.3 4142!3!1H*1 2D!HC+II-!9%5H9I-A%0@G#4C+II-!9%5H9I-A%0@G#4 414C*4H5H9I- 32!*1 25HC+ID'I1H-A!H+#7-9I#- A%0#9C+II-!9%5H9I-A%0@G#4 414C*4H5H9I- 32!*1 25HC+ID'I1H-A!H +#7-9I#- A%0#9 %0-2"A%0@#%1'5H05'2!4C+II-!9%5H9I-A%0@G#4 414C*4H5H9I- 32!*1 25HC+ID'I1H-A!H +#7-9I#- A%0#9 %0-2"A%0@#%1'5H03'2!4 @GA-"H25H5I2'2! 7H-*1"L 1' 5I'15H 2 #0$4#2!'2!@G#4H-9I-7H1I22" '22 C $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 D!H7-@-2*4H-+#7-%2-9I-7H!2@G-@- 2.2 414H-9I-7HI'"'2! 7H-# 2.3 D!H+2#0B" LC25HD!H9I-3*4H--9I-7H!2@G-D!H3*4H--9I-7H!2@G-@- 414H-9I-7HI'"'2! 7H-#D!H3*4H-A%0%2-9I-7H!2@G-@- 414H-9I-7HI'"'2! 7H-# D!H3*4H-A%0%2-9I-7H!2@G-@-414H-9I-7HI'"'2! 7H-#A%0@GA-"H25H5AH@7H-I2'2! 7H-*1"L I-5H 3 !5'41" 4"2! : !5'41" +!2"6 8%1)05HA*--62#"6!1HCI-% @L A%0#0@5"I-11-#-#1' B#@#5" A%0*1! 9I5H!5'41" 7- 9I5H4142!I-% @L #0@5" I-11 -#-#1' B#@#5" A%0*1!@G4'4*1" D!H%0@!4*44-9I-7H 1' 5I'1 1. 4142!I-% @L #0@5" I-11 -#-#1' B#@#5" A%0*1! 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. 4142!I-% @L #0@5" I-11 -#-#1' B#@#5" A%0*1!1.1 414 2!I-% @L #0@5" I-11 1.2 #H-@'%2C2#4144##!H2 F C 5'4#03'1 A%0#14 -C2#32 @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 4142!I-% @L #0@5" I-11 -#-#1' B#@#5" A%0*1! $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 414 2!I-% @L #0@5" I-11 1.2 #H-@'%2C2#4144##!H2 F C 5'4#03'1 A%0#14 -C2#32D!H4142!I-% @L #0@5" I-11-#-#1'A%0B#@#5"4142!I-% @L #0@5" I-11-#-#1'A%0B#@#5" #H-@'%2C2#4144##!H2 F C 5'4#03'1AHI-!52#@7-@G*H'C+ H4142!I-% @L #0@5" I-11-#-#1'A%0B#@#5" #H-@'%2C2#4144##!H2 F C 5'4#03'1 AHI-!52#@7-@G2#1I4142!I-% @L #0@5" I-11-#-#1'A%0B#@#5" #H-@'%2C2#4144##!H2 F C 5'4#03'1A%0#14 -C2#32DII'"@- I-5H 4 CH@#5"#9I 4"2! : CH@#5"#9I +!2"6 8%1)05HA*--6'2!1IC @5"#"2"2!C2#@#5" A*'+2'2!#9I2A+%H@#5"#9I 1I 2"CA%0 2"-B#@#5" 9I5HCH@#5"#9I 7- 9I5H!5%1)0 6HA*--6'2!1IC @5"#"2"2!C2#@#5"A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9I A*'+2'2!#9I2A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5"-"H2*!H3@*!- I'"2#@%7-C I*7H--"H2@+!20*! 16'2!#9I '4@#20+L *#8@G-L'2!#9I A%@%5H"@#5"#9I H2"- @"A#H A%03DC IC 5'4#03'1 1' 5I'1 1. 1IC @5"#"2"2!C2#@#5"A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9I 2. A*'+2'2!#9I2A+%H@#5"#9IH2 F 1I 2"CA%0 2"-B#@#5" I'"2#@%7-C I*7H--"H2@+!20*! *#8@G-L'2!#9I A%0*2!2#3DC IC 5'4#03'1DI 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. 1IC @5"#"2"2!C2#@#5"A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9I1.1 1IC@#5" 1.2 @-2CC*HA%0!5'2!@5"#"2"2!C2#@#5"#9I 1.3 *C@I2#H'!4##!2#@#5"#9IH2 F2. A*'+2'2!#9I2A+%H@#5"#9IH2 F 1I 2"CA%0 2"-B#@#5" I'"2#@%7-C I*7H--"H2@+!20*! *#8@G-L'2!#9I A%0*2!2#3DC IC 5'4#03'1DI2.1 (6)2I'I2+2'2!#9I2+1*7- @-*2# *4H4!L *7H-@BB%"5H2 F A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5" A%0@%7-C I*7H-DI-"H2@+!20*! 2.2 16'2!#9I '4@#20+L#'*- 2*4H5H@#5"#9I *#8@G-L'2!#9I 2.3 A%@%5H"@#5"#9I I'"'452#H2 F A%03DC IC 5'4#03'1@L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 1IC @5"#"2"2!C2#@#5"A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9I $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 1IC@#5" 1.2 @-2CC*HA%0!5'2!@5"#"2"2!C2#@#5"#9I 1.3 *C@I2#H'!4##!2#@#5"#9I H2 FD!H1IC@#5"1IC @-2CC*H A%0!5'2!@5"#"2"2!C2#@#5"#9I A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9IH2 F 2#1I1IC@#5" @-2CC*HA%0!5'2!@5"#"2"2!C2#@#5"#9I A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9IH2 F H-"#1I1IC@#5" @-2CC*HA%0!5'2!@5"#"2"2!C2#@#5"#9I A%0@I2#H'!4##!2#@#5"#9IH2 F @G#03 1' 5I'15H 2 A*'+2'2!#9I2A+%H@#5"#9IH2 F 1I 2"CA%0 2"-B#@#5" I'"2#@%7-C I*7H--"H2@+!20*! *#8@G-L'2!#9I A%0*2!2#3DC IC 5'4#03'1DI $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 (6)2I'I2+2'2!#9I2+1*7- @-*2# *4H4!L *7H-@BB%"5H2 F A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5" A%0@%7-C I*7H-DI-"H2@+!20*! 2.2 16'2!#9I '4@#20+L#'*- 2*4H5H@#5"#9I *#8@G-L'2!#9I 2.3 A%@%5H"@#5"#9I I'"'452#H2 F A%03DC IC 5'4#03'1D!H(6)2I'I2+2'2!#9I(6)2I'I2+2'2!#9I2+1*7- @-*2# *4H4!L *7H-@BB%"5H2 F A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5" A%0!516'2!#9I(6)2I'I2+2'2!#9I2+1*7- @-*2# *4H4!L *7H-@BB%"5H2 F A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5" !516'2!#9I *#8@G-L'2!#9I 3@*-A%0A%@%5H"@#5"#9I19I-7HDI(6)2I'I2+2'2!#9I2+1*7- @-*2# *4H4!L *7H-@BB%"5H2 F A+%H@#5"#9I1I 2"CA%0 2"-B#@#5" @%7-C I*7H--"H2@+!20*! !52#16'2!#9I *#8@G-L'2!#9I 3@*-A%0A%@%5H"-L'2!#9II'"'452#5H+%2+%2" I-5H 5 -"9H-"H2-@5" 4"2! : -"9H-"H2-@5" +!2"6 8%1)05HA*--62#3@4 5'4-"H2-#0!2 !5@+8% #-- !58##! !5 9!48I!1C1'5H5 A%0#11'@7H--"9HC*1!DI-"H2!5'2!*8 9I5H-"9H-"H2-@5" 7- 9I5H3@4 5'4-"H2#0!2 !5@+8% #-- #0!1#0'1 -"9H#H'!19I-Tк}gY?. hM"h`CJ OJQJ^JaJ 2jh`CJ OJQJU^J_HaJ mHnHuhfCJ OJQJ^JaJ *hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ h`5CJ OJQJ\^JaJ )hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ *h N5CJ OJQJ\^J_HaJ o(8jh`5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHu$hf5CJ OJQJ\^J_HaJ 8 ( f < P n $$Ifa$gdgd`$a$gd N 6 8 : r 쯛t^tK:KtK:tK!h`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^JaJ &h@*jh`5CJOJQJ\^JaJ h`5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ )hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ &hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ & ( * . d f h l  : < N P l p t <>D ̳rr__rr_r_r_r$hih`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ %n p >{{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt4{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt46:&(.jlpDFL"$&(Hòf0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($hf5CJ OJQJ\^J_HaJ hfCJ OJQJ^J_HaJ h`CJ OJQJ^J_HaJ !h`CJ OJQJ^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ !46(j{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 laytjlF{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt "$&(Jwwkkk $$Ifa$gd$a$gd`gd`{kd $$Ifl0O#_ t0644 layt HJdj ϹϹwaMwaMwa'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(.?666 $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd.XB9kd.$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd` $Ifgd@B*HJDZݞlYCl*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0h`h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*h`h`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ Jh $$Ifa$gdgd`Jfhz(LVX "$.0ѾqaP!h NCJ OJQJ^J_HaJ o(h NCJ OJQJ^J_HaJ h`CJ OJQJ^J_HaJ $h`CJ OJQJ^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(.XKBBBB9 $Ifgd` $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 laytX "$&(*B====gd`kdl$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd`*,.02 $$Ifa$gdgd` 02LR^`f^ ` !ҼңzdPzdPzdzdzd'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h@*jh`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h@*jh`5CJ OJQJ\^J_HaJ o('hf5CJ OJQJ\^J_HaJ o(`>` H?????? $Ifgdkd $$Iflrf<u#-99 t0644 layt!!4!6!8!R!T!X!!!!!!!!!!ıoY@*@*@*@*hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h@*jh`5CJ OJQJ\^J_HaJ $h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h@*jh`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h N5CJ OJQJ\^J_HaJ $hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(` 4!6!8!!!?::. $$Ifa$gdgd`kd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd`!!!! " ""?6 $IfgdkdS$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd!!" """""###R$b$p$r$$$B%D%&&&&&&&꾨p_pB8jh`5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHu!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(!h`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ "#r##r$D%&&Bkd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd&&&&&&&&&&&(^))T**** $$Ifa$gdgd`&&&&&&&&&&&&&' (Ӭ„v]G]4$h`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^JaJ &h@*jh`5CJOJQJ\^JaJ&hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ *h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o( h`5CJ OJQJ\^JaJ )hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ ((((H(\)^)p)r)x)))))R*T********,+2+p+r+x++ĮݝĆp\p\IpIp\Ip$hih`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h`CJ OJQJ^J_HaJ o(*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ **,+r++*,{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt+++*,,,0,,,- --V-X-^--------L.N.뱘hRhR*h&!h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h&!h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*,,,, -X--{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt----N.l.....wkkkkk $$Ifa$gd$a$gd`gd`{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt N.j.l.~.........// ////n0p0001112B3F3Ѿq[qq*h`h`CJ OJQJ^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(..///001KBBBBBB $Ifgdkd $$Iflrf<u#-99 t0644 layt1D3F3H3J3L3N3B====gd`kd $$Iflrf<u#-99 t0644 layt $IfgdF3H3P3j3p33333 444$4*424D4N4T4444555׾yyyyyfP;B;H;;;D<F<L<<<<= =𮗁mmZZmZmI!h NCJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h`CJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ ;";@;B;;F<<xooo $Ifgd{kd $$Ifl0O#_ t0644 layt $$Ifa$gd<<< ==== >>2>wkkkkk $$Ifa$gd$a$gd`gd`{kd $$Ifl0O#_ t0644 layt =$=*=======> >>>*>4>:>>>>N@@xABBNCPCRCTCVCѸyeyRyRyRyNJh`hJFz$h`CJ OJQJ^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h3{h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h3{h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(2>4>>8??@BKBBB99 $Ifgd` $Ifgdkd $$Iflrf<u#-99 t0644 laytBPCRCTCVCXCZC\CB@@@@@kd; $$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd`\C^C`CbCCCD.GGH&I:IXIZIq{kd $$Ifl0O#_ t0644 layt $$Ifa$gdgd` VC`CbCdCpCrCtCxCCCCCCCCCįtfM7M*hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^JaJ &h@*jh`5CJOJQJ\^JaJ*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o( h`5CJ OJQJ\^JaJ )hM"h`5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ 8jh`5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHuh`hfCDDDD,G.G@GBGHGGGGGH$I&I8I:IVIZI`IIIIIINJPJݮp\p\IpIp\Ip\$hih`CJ OJQJ^J_HaJ 'hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h`CJ OJQJ^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ $h`CJ OJQJ^J_HaJ o(ZIIIPJJJKLMN{{kd]$$Ifl0O#_ t0644 layt $Ifgd PJVJJJJKKLLLMMMNN2N4NNNTNNNNêzdzdK0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*haUh`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0haUh`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h`5CJ OJQJ\^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ NN4NNNNOO8O|wkkkkk $$Ifa$gdgd`$a$gd`{kd$$Ifl0O#_ t0644 laytNNNNOOOO0O:O@OXOZObOOOOFPPJQQ`RtRvRxRzRR꾨qX0haUh`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h NCJ OJQJ^J_HaJ $h`CJ OJQJ^J_HaJ o('hih`CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih`CJ OJQJ^J_HaJ o($hih`CJ OJQJ^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 8O:OZOO P(PPKBBBB9 $Ifgd` $Ifgdkdc$$Iflrf<u#-99 t0644 laytPQvRxRzRSB==gd`kd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $IfgdRRSSSSSSTTTT.T8T>TVUXU^UUUU W.WHWW X.XHXYYYYZ긢yeyeyRyRyRyRyRyR$h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o('hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0haUh`5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*haUh`5CJ OJQJ\^J_HaJ SSSTT6T8T<kd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd8TXUUrVVWYZ $Ifgd 5/ $IfgdZZZZZZZ[ [[[[DZr[F5F h 5/5CJ OJQJ\^JaJ )hM"h 5/5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 8jh 5/5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHu!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*haUh NCJ OJQJ^J_HaJ o(h`CJ OJQJ^J_HaJ $hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o( ZZZZZZZZHCCCCCCgd`kdE$$Iflrf<u#-99 t0644 laytZZZZZZZZZZ6[8[\x8Lj $$Ifa$gdgd 5/gd`[4[6[8[:[F[H[J[j[\\\\\x] vxŷueuLuJueueu9!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(U0h 5/h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h 5/CJ OJQJ^J_HaJ $h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h 5/CJ OJQJ^JaJ &h@*jh 5/5CJOJQJ\^JaJ h 5/5CJ OJQJ\^JaJ *h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(7HI'"'2!#14 - D!H@5"@5"9I-7H @+G8H2-#1"2#H2 F !52#'2AI-1'2!@*5H"A%0#I-!#12#@%5H"A% 1' 5I'1 1. 3@4 5'4-"H2-#0!2 !5@+8% #-- !58##! 2. !5 9!48I!1C1'5H5 #11'@7H--"9HC*1!DI-"H2!5'2!*8 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. 3@4 5'4-"H2-#0!2 !5@+8% #-- !58##!1.1 C I#1"L*4-@- @ H @4 *4H- @#7H-C I /%/ -"H2#0+"1 8I!H2 A%0@G#1)29A%-"H25 #'!1I2#C I@'%2-"H2@+!20*! 1.2 C I#1"2#-*H'#'!-"H2#0+"1 8I!H2 A%0@G#1)29A%-"H25 1.3 414A%01*4CI'"'2!#-- !5@+8% 1.4 D!H@-2@#5"9I-7HA%0D!H3C+I9I-7H@7-#I- #I-!C+I- 1"@!7H-9I-7H #03 4%22. !5 9!48I!1C1'5H5 #11'@7H--"9HC*1!DI-"H2!5'2!*82.1 '2A2#@#5" 2#32 A%02#C I 5'4#03'17I2-'2!#9I I-!9% H2'*2# 2.2 #9I@H212#@%5H"A%-*1!A%0* 2A'%I-! "-!#1 A%0#11'@7H--"9H#H'!19I-7HDI-"H2!5'2!*8 @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 3@4 5'4-"H2-#0!2 !5@+8% #-- !58##! $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 C I#1"L*4-@- @ H @4 *4H- @#7H-C I /%/ -"H2#0+"1 8I!H2 A%0@G#1)29A%-"H25 #'!1I2#C I@'%2-"H2@+!20*! 1.2 C I#1"2#-*H'#'!-"H2#0+"1 8I!H2 A%0@G#1)29A%-"H25 1.3 414A%01*4CI'"'2!#-- !5@+8% 1.4 D!H@-2@#5"9I-7HA%0D!H3C+I9I-7H@7-#I- #I-!C+I- 1"@!7H-9I-7H #03 4%2C I@4A%0-C I*H'1'-"H2D!H#0+"1C I#1"L*4-@-A%0#1"2#-*H'#'!-"H2#0+"1A%08I!H2C I#1"L*4-@-A%0#1"2#-*H'#'!-"H2#0+"1 8I!H2 @G#1)29A% -"H25 !5@+8% A%0D!H@-2@#5"9I-7HC I#1"L*4-@-A%0#1"2#-*H'#'!-"H2#0+"1 8I!H2 #-- @G#1)29A%-"H25 !5@+8% A%0D!H@-2@#5"9I-7H A%0D!H3C+I9I-7H@7-#I- 1' 5I'15H 2 !5 9!48I!1C1'5H5 #11'@7H--"9HC*1!DI-"H2!5'2!*8 $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 '2A2#@#5" 2#32 A%02#C I 5'4#03'17I2-'2!#9I I-!9% H2'*2# 2.2 #9I@H212#@%5H"A%-*1!A%0* 2A'%I-! "-!#1 A%0#11'@7H--"9H#H'!19I-7HDI-"H2!5'2!*8D!H'2A2#@#5"A%02#C I 5'4#03'1C I'2!#9I I-!9% H2'*2#C+I@G#0B" LH-2#@#5" A%02#C IC 5'4#03'1C I'2!#9I I-!9% H2'*2#C+I@G#0B" LH-2#@#5"A%0C IC 5'4#03'1 #1#9I2#@%5H"A%-#-#1' 8! A%0* 2A'%I-!C I'2!#9I I-!9% H2'*2#C+I@G#0B" LH-2#@#5"A%02#C I 5'4#03'1 #1#9I2#@%5H"A%-#-#1' 8! A%0* 2A'%I-! A%0-"9H#H'!19I-7H-"H2!5'2!*8 I-5H 6 !8H!1HC2#32 4"2! : !8H!1HC2#32 +!2"6 8%1)05HA*--6'2!1ICA%0#14 -C2#3+I25H 2#2 I'"'2!@5"#"2"2! - @7H-C+I2*3@#G2!@I2+!2" 9I5H!8H!1HC2#32 7- 9I5H5H!5%1)0 6HA*--6'2!1IC414+I25H5HDI#1!-+!2" I'"'2!@5"#"2"2! 8H!@3%12" 3%1C C2#4144##!H2 F C+I*3@#G%8%H' 2!@I2+!2"5H3+I'"'2!#14 - A%0!5'2! 2 9!4CC%2 1' 5I'1 1. 1ICA%0#14 -C+I25H2#2 2. 32I'"'2!@5"#"2"2! A%0- @7H-C+I2*3@#G2!@I2+!2" 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. 1ICA%0#14 -C+I25H2#21.1 @-2CC*HH-2#414+I25H5HDI#1!-+!2" 1.2 1ICA%0#14 -C2#32C+I*3@#G 1.3 #1#8A%0122#32I'"@-2. 32I'"'2!@5"#"2"2! A%0- @7H-C+I2*3@#G2!@I2+!2"2.1 8H!@32 - D!H"H-I-H-1 +2A%0-8*##C2#32 2.2 "2"2!AI1 +2A%0-8*##C2#32C+I*3@#G 2.3 7H !%2I'"'2! 2 9!4C @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 1ICA%0#14 -C+I25H2#2 $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 @-2CC*HH-2#414+I25H5HDI#1!-+!2" 1.2 1ICA%0#14 -C2#32C+I*3@#G 1.3 #1#8A%0122#32I'"@-D!H1IC414+I25H2#21ICA%0#14 -C2#414+I25H5HDI#1!-+!2"C+I*3@#G1ICA%0#14 -C2#414+I25H5HDI#1!-+!2"C+I*3@#G !52##1#82#32C+I56I1ICA%0#14 -C2#414+I25H5HDI#1!-+!2"C+I*3@#G !52##1#8 A%0122#32C+I56I 1' 5I'15H 2 32I'"'2!@5"#"2"2! A%0- @7H-C+I2*3@#G2!@I2+!2" $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 8H!@32 - D!H"H-I-H-1 +2A%0-8*##C2#32 2.2 "2"2!AI1 +2A%0-8*##C2#32C+I*3@#G 2.3 7H !%2I'"'2! 2 9!4CD!H"1 -C2#3232I'"'2!"1 A%0"2"2!C+I2*3@#G2!@I2+!2"32I'"'2!"1 - A%0"2"2!C+I2*3@#G2!@I2+!2" A%0 7H !%2I'"'2! 2 9!4C32I'"'2!"1 - A%0"2"2!C+I2*3@#G2!@I2+!2" D!H"H-I-H-1 +2C2#32 A%0 7H !%2I'"'2! 2 9!4C I-5H 7 #1'2!@GD" 4"2! : #1'2!@GD" +!2"6 8%1)05HA*--6'2! 2 9!4C @+G8H2 #H'!-8#1)L *7- 9!41 2D" ##!@5"!#0@5 (4%0A%0'1##! C I 2)2D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-A%0@+!20*! 9I5H#1'2!@GD" 7- 9I5H!5'2! 2 9!4C @+G8H2 7H ! !5*H'#H'!C2#-8#1)L *7- @"A#H 9!41 2D" ##!@5"!#0@5 (4%0A%0'1##!D" !5'2!1 9@'5 C I 2)2D"C2#*7H-*2#-"H29I-@+!20*! 1' 5I'1 1. 2 9!4CC##!@5"!#0@5 (4%0 '1##!D" A%0!5'2!1 9@'5 2. @+G8H2A%0C I 2)2D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-@+!20*! 3. -8#1)L A%0*7- 9!41 2D" 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. 2 9!4CC##!@5"!#0@5 (4%0 '1##!D" A%0!5'2!1 9@'51.1 AH2"A%0!5!2#"22!AD" !5*1!!22#'0 1 9@'5H-9I!5#08 1.2 #H'!4##!5H@5H"'I-1#0@5 (4%0A%0'1##!D" 1.3 1 ' A03C+I9I-7H4142!##!@5"!#0@5 (4%0A%0'1##!D"2. @+G8H2A%0C I 2)2D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-@+!20*!2.1 C I 2)2D"A%0@%D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-@+!20*! 2.2 1 ' A03 C+I9I-7H@+G8H2-2#C I 2)2D"5H9I-3. -8#1)L A%0*7- 9!41 2D"3.1 3 9!41 2D"!2C IC+I@+!20*!C'45 5'4 3.2 #H'!4##!5H@5H"'I-1 9!41 2D" 3.3 A03 !5*H'#H'!C2#*7- 9!41 2D" @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 2 9!4CC##!@5"!#0@5 (4%0 '1##!D" A%0!5'2!1 9@'5 $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)1.1 AH2"A%0!5!2#"22!AD" !5*1!!22#'0 1 9@'5H-9I!5#08 1.2 #H'!4##!5H@5H"'I-1#0@5 (4%0A%0'1##!D" 1.3 1 ' A03C+I9I-7H4142!##!@5"!#0@5 (4%0A%0'1##!D"D!H!5*1!!22#'0H-9IC+ H414@G9I!5!2#"2AD" !5*1!!22#'0 1 9@'5H-9I!5#08 A%0AH2"AD"414@G9I!5!2#"2AD" !5*1!!22#'0 1 9@'5H-9I!5#08 A%0AH2"AD" @I2#H'!+#7-!5*H'#H'!C4##!5H@5H"'I-1#0@5 (4%0 A%0'1##!D"414@G9I!5!2#"2AD" !5*1!!22#'0 1 9@'5H-9I!5#08 A%0AH2"AD" @I2#H'!+#7-!5*H'#H'!C4##!5H@5H"'I-1#0@5 (4%0A%0'1##!D" 1 ' A03@7H-C+I4142!##!@5"! #0@5 (4%0A%0'1##!D" 1' 5I'15H 2 @+G8H2A%0C I 2)2D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-@+!20*! $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 C I 2)2D"A%0@%D"C2#*7H-*2#DI-"H29I-@+!20*! 2.2 1 ' A03 C+I9I-7H@+G8H2-2#C I 2)2D"5H9I-D!H*CC I 2)2D"-"H29I-C I 2)2D" @%D"C2#*7H-*2#A%0A039I-7HC I 2)2D"5H9I-C I 2)2D" @%D"C2#*7H-*2#DI9I- @+!20*!A%0A03C+I9I-7HC I 2)2D"5H9I-C I 2)2D" @%D"C2#*7H-*2#DI9I-@+!20*! A%0A03C+I9I-7HC I 2)2D"5H9I-@G#03 @GA-"H25H5I22#C I 2)2D" 1' 5I'15H 3 -8#1)L A%0*7- 9!41 2D" $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)3.1 3 9!41 2D"!2C IC+I@+!20*!C'45 5'4 3.2 #H'!4##!5H@5H"'I-1 9!41 2D" 3.3 A03 !5*H'#H'!C2#*7- 9!41 2D"D!H*C 9!41 2D"- 7H- 9!41 2D"5HC ICI-4HA%0@I2#H'!4##!5H@5H"'I-1 9!41 2D"- 7H- 9!41 2D"5HC ICI-4H@I2#H'! A%0 1 'C#-#1'+#7-@7H-@I2#H'!4##!5H@5H"'I-1 9!41 2D"- 7H- 9!41 2D"5HC ICI-4H@I2#H'!A%0 1 'C#-#1' @7H-A%08%-7H F @I2#H'!4##!5H@5H"'I-1 9!41 2D"A%0C I 9!41 2D"C 5'4#03'1 I-5H 8 4*22#0 4"2! : 4*22#0 +!2"6 8%1)05HA*--62#!5*H'#H'!C4##! +#7-*22#L5HH-C+I@4#0B" LAH9I-7H 8! A%0*1! I'"'2!@G!C #07-#7-#I B"D!H+'1%-A 9I5H!54*22#0 7- 9I5H!5%1)0@G9IC+IA%0 H'"@+%7-9I-7H AH1'2!*8*H'@7H-3#0B" L*H'#'! @I2C @+GC9I5H!5'2!@7-#I- -2*2 H'"@+%7-*1! -8#1)L*4HA'%I-! I'"A#2" *41 2 %!7-414@7H-AI1 +2 +#7-#H'!*#I2*##L*4H5H52!C+I@4C 8! B"D!H+'1*4H-A 1' 5I'1 1. H'"@+%7-9I-7HI'"'2!@G!C B"D!H+'1%-A 2. @I2#H'!4##!5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! 1' 5I'1A%0$4##!H 5I 1' 5I'1$4##!H 5I1. H'"@+%7-9I-7HI'"'2!@G!C B"D!H+'1%-A1.1 H'"H-A!H 9I#- #9 32I'"'2!@G!C 1.2 -2*232C+I9I-7HI'"3%12" 3%1C A%03%1*41 2 B"D!H+'1%-A 1.3 AH1*4H- #1"L*4A%0-7H F A%0 H'"AI1 +2+#7-*#I2'2!*8C+I19I-7H2. @I2#H'!4##!5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1!2.1 9A% #1)2*22#*!14A%0*4HA'%I-!I'"'2!@G!C 2.2 @I2#H'!4##!5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! 2.3 @I2#H'!4##!@7H-AI1 +2+#7-#H'!*#I2*4H5H52!-*H'#'! 2!*22#L5H@46II'"'2!#07-#7-#I @L2#C+I0A 1' 5I'15H 1 H'"@+%7-9I-7HI'"'2!@G!C B"D!H+'1%-A $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3).1 H'"H-A!H 9I#- #9 32I'"'2!@G!C 1.2 -2*232C+I9I-7HI'"3%12" 3%1C A%03%1*41 2 B"D!H+'1%-A 1.3 AH1*4H- #1"L*4A%0-7H F A%0 H'"AI1 +2+#7-*#I2'2!*8C+I19I-7HD!H H'"@+%7-H-A!H 9I#- A%0#9 H'"@+%7-H-A!H 9I#- A%0#932 -2*232C+I9I-7HI'"'2!@G!C H'"@+%7-H-A!H 9I#- A%0#932 -2*232 A%0AH1*4H-C+I9I-7HI'"'2!@G!C H'"@+%7-H-A!H 9I#- A%0#932 -2*232 H'"4 H'"3 A%0AH1*4H-C+I9I-7HI'"'2! @G!C 1' 5I'15H 2 @I2#H'!4##!5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! $4##!H 5ID!HH2 (0)H2 (1)5 (2)5@"5H"! (3)2.1 9A% #1)2*22#*!14A%0*4HA'%I-!I'"'2!@G!C 2.2 @I2#H'!4##!5H@G#0B" LH-B#@#5" 8! A%0*1! 2.3 @I2#H'!4##!@7H-AI1 +2+#7-#H'!*#I2*4H5H52!-*H'#'! 2!*22#L5H@46II'"'2!#07-#7-#ID!H*C9A%#1)2#1"L*!14A%0*4HA'%I-!-B#@#5"9A% #1)2#1"L*!14 *4HA'%I-!-+I-@#5" B#@#5" A%0@I2#H'!4##!@7H-*1!A%0*22##0B" L-B#@#5"9A% #1)2#1"L*!14 *4HA'%I-!-+I-@#5" B#@#5" A%0@I2#H'!4##!@7H-*1!A%0*22##0B" L-B#@#5"I'"'2!@G!C9A% #1)2#1"L*!14 *4HA'%I-!-+I-@#5" B#@#5" 8! A%0@I2#H'!4##!@7H-*1!A%0*22##0B" L-B#@#5"I'"'2!@G!C xz~68JLhlrlnt ĭpppppppp_!h NCJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ 'hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h 5/CJ OJQJ^J_HaJ $h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o( jln{{{{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt{{{ $Ifgd{kdl$$Ifl0O#_ t0644 laytgd 5/{kd$$Ifl0O#_ t0644 laytd $$Ifa$gd$a$gd 5/gd 5/bdվv`v`v`v`v`M7*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(lH????? $Ifgdkdr$$Iflrf<u#-99 t0644 laytjlrZbBJnpr,.J¯¯¯¯¯¯¯¯؛llS0hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o('hf5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ 'hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o( \Dprt61gd 5/kd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd $Ifgd 5/tvxz|~.Ldv $$Ifa$gdgd 5/JL^dnv|HJR tzNPRTp꾨m]Mh NCJ OJQJ^J_HaJ h 5/CJ OJQJ^J_HaJ 'h 5/h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o('hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ 0hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ J$tKBBBBB $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 laytNPRTVXB====gd 5/kdY$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd 5/XZ\^`bdfhjlnprtvxz|H $$Ifa$gdgd 5/prtvz|~ͽtatKa7)h 5/CJ OJQJ^JaJ &h@*jh 5/5CJOJQJ\^JaJ*h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ )hM"h 5/5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 8jh 5/5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHuh NCJ OJQJ^J_HaJ hfCJ OJQJ^J_HaJ !hfCJ OJQJ^J_HaJ o(!h NCJ OJQJ^J_HaJ o((FHJN绨稘nWA*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(0hh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h 5/CJ OJQJ^J_HaJ $h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(6:@8:B~"$&FHbh뱘hRhR*hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o('hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o( 8::xoooo $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt $$Ifa$gd "{{{{ $Ifgd{kd{$$Ifl0O#_ t0644 layt"$&Hwkkkkk $$Ifa$gd$a$gd 5/gd 5/{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt &~ \DbdfhѾmmmmmm\!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o('hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ 'hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(" \H????6 $Ifgd 5/ $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 laytdfhjl?:::gd 5/kd%$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgdhl$&8>HPV^pzNPVտտ}gS}gS}g?'hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ 'hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ *hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hq%Sh 5/5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(l&>P^x $$Ifa$gdgd 5/xzP&KBBBB9 $Ifgd 5/ $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt$HRrPijq`L'hhfCJ OJQJ^J_HaJ o(!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(!h NCJ OJQJ^J_HaJ o(h NCJ OJQJ^J_HaJ hCJ OJQJ^J_HaJ !hCJ OJQJ^J_HaJ o(!h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o($hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ $h 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(*hih 5/CJ OJQJ^J_HaJ o(&B===gd 5/kdh$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd 5/02r  gdgd 5/ .024@BD`̷zlS=S*$hCJ OJQJ^J_HaJ o(*hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(hCJ OJQJ^JaJ &h@*jh5CJOJQJ\^JaJ*h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h5CJ OJQJ\^J_HaJ )hM"h5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ 8jh5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHupr      ( * F J P  ݝݝp\p\I$hihCJ OJQJ^J_HaJ 'hihCJ OJQJ^J_HaJ o(*hihCJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!hCJ OJQJ^J_HaJ o(0hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ  * H J r  sjjjj $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt $$Ifa$gdgd p r x  ~    n p v   4<>@BNPRT~nhfCJ OJQJ^J_HaJ !hfCJ OJQJ^J_HaJ o($hihCJ OJQJ^J_HaJ 'hihCJ OJQJ^J_HaJ o(*hihCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ !hCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(#  p {{{ $Ifgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt 6@{{{{ $Ifgd{kd $$Ifl0O#_ t0644 layt@BDFHJLNPRTv$w$a$gdgd{kd$$Ifl0O#_ t0644 layt Ttv"$@BTZdlrz(*06зrrrrrbO>bO>bO!hCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ *hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h%xh5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h%xh5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($BZlz<kd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd*8ld: $Ifgd68jlbd8:<>X^ (¯llS=S=S=S=*hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h%xh5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h%xh5CJ OJQJ\^J_HaJ o('h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($hihCJ OJQJ^J_HaJ *hihCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o('hihCJ OJQJ^J_HaJ :<>HCC777 $$Ifa$gdgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt(BD8<33 $Ifgdkd[$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd(:DJ68rtssss`L8'hf5CJ OJQJ\^J_HaJ o('h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($hihCJ OJQJ^J_HaJ *hihCJ OJQJ^J_HaJ o('hihCJ OJQJ^J_HaJ !hCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ *hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(8t?6 gdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $Ifgd *BTb| $$Ifa$gd gd (*<BLTZbt~.06RѸnnZD*hihCJ OJQJ^J_HaJ o('hihCJ OJQJ^J_HaJ !hCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ *hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hHh5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hHh5CJ OJQJ\^J_HaJ o(|~0TBH?????? $Ifgdkd$$Iflrf<u#-99 t0644 laytRT@BıvYB--)hM"h5CJ OJQJ\^JaJ -hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ 8jh5CJ OJQJU\^J_HaJ mHnHu$hf5CJ OJQJ\^J_HaJ 'hf5CJ OJQJ\^J_HaJ o('h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($h5CJ OJQJ\^J_HaJ $hihCJ OJQJ^J_HaJ $hCJ OJQJ^J_HaJ o(*hihCJ OJQJ^J_HaJ o(B?::::gdkdG$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $IfgdR!#"$$$$gd P!R!T!x!##### $"$$$($$$$$$õscsscscscscsRsc!hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ $hCJ OJQJ^J_HaJ o(*hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(hCJ OJQJ^JaJ &h@*jh5CJOJQJ\^JaJ$h5CJ OJQJ\^J_HaJ *h5CJ OJQJ\^J_HaJ o($$$$% %%r%t%|%%%%t&v&|&'''"''''(( (|(~((\)^)`)v)z)ҾҾwwҾwwҾwf!hfCJ OJQJ^J_HaJ o(!hCJ OJQJ^J_HaJ o($hihCJ OJQJ^J_HaJ $hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ 'hihCJ OJQJ^J_HaJ o(*hihCJ OJQJ^J_HaJ o(-hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(!$$% %t%%v&'ullll $Ifgd}kd$$Ifl0O#_ t0644 layt $$Ifa$gd'''(~(^)xxxx $Ifgd}kds $$Ifl0O#_ t0644 layt^)`)b)d)f)h)j)l)n)p)r)t)v)x)z)|||||||||||||gd}kd $$Ifl0O#_ t0644 laytz)))))* *<*>*P*V*`*h*n*v*******+++6,зrrrrrbO>bO>bO!hCJ OJQJ^J_HaJ o($hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ *hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*hHh5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hHh5CJ OJQJ\^J_HaJ o(-hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(0hM"h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(z)) *>*V*h*v** $$Ifa$gdgd$a$gd***+8,,--H?????? $Ifgdkd!$$Iflrf<u#-99 t0644 layt6,8,~,,----......8/:/V/X/j/p/z///////0ĴlVlVlVlVlVFhCJ OJQJ^J_HaJ *hih5CJ OJQJ\^J_HaJ 0hih5CJ OJQJ\^J_HaJ o(*h h5CJ OJQJ\^J_HaJ 0h h5CJ OJQJ\^J_HaJ o(h N5OJQJ\^J_Ho($hihCJ OJQJ^J_HaJ $hCJ OJQJ^J_HaJ o(*hihCJ OJQJ^J_HaJ o(-...:/X/?::. $$Ifa$gdgdkd'"$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $IfgdX/p/////<kd"$$Iflrf<u#-99 t0644 layt $$Ifa$gd/00t11234 $Ifgd00 0000r1t11122334444˷ˡˡˡˡ{$h hCJ OJQJ^J_HaJ $hihCJ OJQJ^J_HaJ *hihCJ OJQJ^J_HaJ o('hihCJ OJQJ^J_HaJ $hCJ OJQJ^J_HaJ o(hCJ OJQJ^J_HaJ !hCJ OJQJ^J_HaJ o(444HCgdkdo#$$Iflrf<u#-99 t0644 layt21h:pf. A!"#S$% $$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v#v_:V l t0655_yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559yt$$If!vh#v-#v#v#v9:V l t065-5559ytn 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~$OJPJQJ^J_HmH nH sH tH L`L `4(CJOJPJQJ^J_H aJmH sH tH LA L A-1)#-"H-+I2@#4H!ILi@L 0 2#244 l4a 0k 0 0 D!H!5#2"2# PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V b"NB ;0'{7ɓ&/d`2~߹>k)")ԀGyGq [V1Mʝ=D.g]|GEBD-鏻vq&6?ɺdAwQ~/cZnWj62@,j5[匞 M,yJ́YRT9K32FbjY+^ :4֛e A)BLy_?|G}wQ/ wvXiؒ?݊nH~z !ť~K; l[&Q9iZu:3BpIndY>f-UN2\}(lՁ D`BCO%!@#ȿXdR,@0kRm{2܈yLJ)J;A!A~OA=ݜst13JʭJ4 \Lt+]+wzUtʟ*0}X+xps̑22.U(80 A=mri HC|؏d1ކbd2$iBHGTN\{xӮjowB]W h Uɲ?d:Y{0Uz<{󊨉iUI嶂Z/()ZSf4^g5!Q`#ܣmPlj//1spT4=h̠ &Eʘ6i;݌c+NS;klvV. [6csM =04H21-ZMGo;!BzH~Q/] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!1&theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "U HJ0!!& (+N.F3579 =VCCPJNRZ[xJph T6(R$z)6,04/1259<>BDGJKMPSVYZ]abdfilon 4j.X*` !"&**,-.1N3L467;<2>B\CZIN8OPS8TZZjtX"lx&  @$:8|B$'^)z)*-X//44034678:;=?@ACEFHILNOQRTUWX[\^_`ceghjkmn8  @ Z(  NYԔNa(1d? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?"  f1G1,k? #" `?B S ?JX)4:=J"U'("t@K rt@t@t@ut@& t@ t@ ? t@ t@m r $UHLmp !wzq + , y / 0 89NYtw*DENO]&'56ABJKQR^jk %^` klt wx WYx ###c#d#r#s#~#######$$$r$s$$$:%=%%%%%%%&& &&&9'Q'R'''((n))))V*X*7+8+w+++++++......./ /////%/00000]1^112R2S2a2b2m2n2v2w2}2~22N3u3v333?4@4445555666$7>7?7H7I7W788899 9!9,9-95969<9=9I9999(:):::::?;@;N;O;Z;[;c;d;j;k;w;<<<N<O<<< =;=S=V=>>>>H???????fBvBwBBBBBBBBBBBCCCCIDJDDDEE$F%F3F4F?F@FHFIFOFPF\FFFF6G7GGGHHAHBHPHQH\H]HeHfHlHmHyHIIIeIfIIIJJJJdKfKLLL M&M'M0M1M?MyOOOOOOOOOOOOOPPPPCQDQQQ RRXRYRgRhRsRtR|R}RRRRvSSSTTTTU$UOj} Yw*_'`' ltx ##d##$$%&++...'/S22$7Y7889K9@;y;??fBwBBC%F^FBH{HJJ MAMyOOOPYRR$UH 5/JFz`uf N"U$U@!U!U!U!U@{4*"U@@@8@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialC& oZ PTH SarabunPSK7.@ CalibriA$BCambria Math"qho9'9 nH+ nH+Sr0TT3Q HP $Pj`2!xx KKD Windows 7 V.3WIN7Oh+'0d  , 8DLT\jKKD Windows 7 V.3 Normal.dotmWIN73Microsoft Office Word@z@Wc@4$oP nH՜.+,0 hp| j+T  ͧ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  !Root Entry FEyxP Data $1Table2WordDocument 4SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8MsoDataStore`]xPIwxPOENWY==2`]xPIwxPItem PropertiesUCompObj p  F͡ Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q