HomeCOURSESKindergarten 1-3

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

Kindergarten 1-3

อนุบาลปีที่ 1-3

จัดการ ศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 3 - 5 ปี ให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีความสุข และเป็นคนดีของสังคม

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน หัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสิรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เรียนโดยได้ จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี คีย์บอร์ด บัลเลย์ ภาษาัอังกฤษ กิจกรรมเสริมจังหวะดนตรีและการเคลื่อนไหว (ดำเนินการสอนโดยครูต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
  • อายุ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
  • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
  • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
  • สมุดสุขภาพและสำเนา  1 ชุด (ถ่ายหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน)
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
  • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการแผนกอนุบาล

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 18,000 - 20,000

---Robin van Persie---

   
Last modified on Thursday, 22 November 2018 13:51
Rate this item
(0 votes)