HomeCOURSESSecondary 1-3

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น พัฒนาคุณลักษณะ และส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี โดยมุ่งสู่ดุลยภาพแห่งชีวิต

                              

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่ตรงกับสมรรถภาพภายในของแต่ละคนโดยแท้จริงโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ
 2. วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
 3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ทั้งในวิชาเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย คีย์บอร์ด กีตาร์ ไวโอลิน วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 - ป.5)

 

 

สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 13,000 - 15,000 บาท

---Robin van Persie---

Last modified on Thursday, 22 November 2018 13:57
Rate this item
(2 votes)
More in this category: Kindergarten 1-3 »