HomeNEWSข่าวประชาสัมพันธ์วาทะอธิการและผู้อำนวยการปี 60

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

วาทะอธิการและผู้อำนวยการปี 60

 

บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ

อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 

วาทะอธิการและผู้อำนวยการ

ผ่านมาถึงเดือนสุดท้ายของภาคเรียนแล้วต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมครูและผู้ปกครองรวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันภายในประจำปีหวังว่าทุกคนได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงในกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดความรักความสามัคคีกันมากขึ้นในรั้วหัวหินวิทยาลัยของเรา

 เวลานี้เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะเริ่มสอบปลายภาคขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศของการเรียน และการเตรียมสำหรับการวัดผลปลายภาคเราได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงความก้าวหน้าด้านสติปัญญาเท่านั้น แต่ด้านร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมด้วยเราได้เสียสละและร่วมมือกันอย่างดีในกิจกรรมที่ผ่านมาจนบรรลุผลเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมว่า นักเรียนยังมีหน้าที่ที่สำคัญมากกว่าคือการศึกษาเล่าเรียนนักเรียนจึงต้องมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประเมินผลปลายภาคเรียนด้วยซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะสอบปลายภาคแล้วขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเตรียมพร้อม งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นใช้เวลาให้กับการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อจะได้ผ่านการทดสอบเป็นที่พึงพอใจของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตการเป็นนักเรียนของเรา ไม่ทำให้ตัวเราเองและผู้อื่นผิดหวัง

 ขอพระมารดามารีย์ องค์อุปถัมภ์ของเรานักบุญยอห์นบอสโกอวยพรนักเรียนทุกคนให้ผ่านภาคเรียนนี้อย่างดีและใช้เวลาวันหยุดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแต่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวช่วยเสริมสร้างครอบครัวให้มีความสุข

 บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ

 อธิการและผู้อำนวยการ