HomeNEWSรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

รางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย


    

        โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 มีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับ ป.4 - 6

 1. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมคัดลายมือ

     ด.ช.รัมย์          ไทยทองหลาง

     ครูผู้ฝึกสอน      ครูเสาวลักษณ์    ฉายาบรรณ

 1. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนตามคำบอก

    ด.ญ.ฉันท์สินีท์    มากมี

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูศรัณยา        ชอบช่วยชาติ

 1. รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรียงความ

    ด.ญ.จิตรานุช     หินแก้ว

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูดวงกมล       จันทร์ลาด

 1. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแต่งกลอนสี่

    ด.ญ.ปุรินรัศม์     โรจน์บวรวิทยา

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูสุภาวดี        สราญสิริ

ระดับ ม.1 - 3

 1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมคัดลายมือ

    นางสาววาสนา   แดงสิงห์

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูวิมพ์วิภา       ขำขม

 1. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเขียนตามคำบอก

    ด.ญ.ญาติถา      ปัญญาเยาว์

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูถาวร          จิระประทีป

 1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมการเขียนเรียงความ

    ด.ญ.ตรีสุคนธ์     สุขวัฒนชัย

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูเจนจิรา        ธูปเมืองปักษ์

 1. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ

    ด.ช.ณัชชา        นาถวัชรโภคิน

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูรุ่งอรุณ        ชมพูหลง

ระดับ ม.4 - 6

 1. รางวัลเหรียญเงิน (อันดับ3) กิจกรรมคัดลายมือ

    นางสาววาสนา   สุวรรณะ

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูชบา           เกตุคง

 1. รางวัลเหรียญทอง (อันดับ 1) กิจกรรมเขียนตามคำบอก (และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ)

    นางสาวลักษิกา  ทึ่งทหาร

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูพรรณทิพา    อรุณรักษ์

 1. รางวัลเหรียญเงิน (อันดับ3) กิจกรรมการเขียนเรียงความ

    นางสาวมีน       เพียรคำพร

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูลัดดาวัลย์     บุญศิริ

 1. รางวัลเหรียญทอง (อันดับ1) กิจกรรมการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์

    นายอชิระ        ทองมี

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูทัศนีย์         เสน่หา