HomeNEWSวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ สสวท.

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

วิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ สสวท.

123654 

          คุณครูเมธี มีแก้วได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ของ สสวท. รุ่นที่4 อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Computing Science วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณโรงแรมรอยัล เบญจา กทม.