HomeNEWSกีฬาสีอนุบาลปี 60

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

กีฬาสีอนุบาลปี 60

 DSC 0442

         วันที่ 23-25 ส.ค. 60 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในแต่ละวันวัตถุประสงค์ในการจัดกีฬาครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อ สร้างทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่วและให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจให้เหมาะสมกับวัย และรู้จักความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

ภาพกิจกรรม