HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

พิธีเปิดการแข่งกันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

DSC 1629 

       วันที่ 20 มิ.ย. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาใน 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอลระดับประถม วอลเลย์บอลชายและหญิงระดับมัธยม และแบดมินตันครู

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

DSC 1216 

         วันที่ 15 มิ.ย. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยในปีนี้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระดับประถม และระดับมัธยม ซึ่งทั้ง 2 ช่วงได้รับเกียรติจากคณะผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี และคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและประกอบพิธีเสกหนังสือ เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงและตั้งใจที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องมอบพานดอกไม้แด่คณะผู้ใหญ่และคณะครูตามลำดับ

ภาพกิจกรรม

 

พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล

 DSC 1095  

       วันที่ 8 มิ.ย. 60 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องมอบพานดอกไม้ให้แด่คณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อแสดงความรักและตอบแทนบุญคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอน

ภาพกิจกรรม

Thai Science Camp #9

DSC 0508
 

       นายณัฐกมล จำปาทอง และ นางสาวนาถินี อินจินดา ชั้น ม.6/1 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสอวน.ให้ร่วมเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9 โดยค่ายนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม

ค่ายม.4 สัมพันธ์

 DSC 0856

       วันที่ 3 มิ.ย. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์เชิงคุณธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคุณครูศิริพร ดิษฐวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นนักเรียนรุ่นพี่ร่วมกันจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ให้แก่รุ่นน้อง ม.4 ชมการแสดงละครจากรุ่นพี่ พร้อมด้วยพิธีฝากตัวไว้กับแม่พระ ปิดท้ายกิจกรรมด้วย คุณครูศิริพรมอบเข็มกลัดแม่พระและให้โอวาทเป็นการส่งท้าย

ภาพกิจกรรม

 

รางวัลครูผู้ใช้ห้องสมุด

 DSC 0769

        วันที่ 31 พ.ค. 60 ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มอบรางวัลคุณครูผู้ส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งได้แก่ คุณครูชบา เกตุคง คุณครูถาวร จิระประทีป คุณครูวิมพ์วิภา ขำขม คุณครูรุ่งอรุณ ชมพูหลง คุณครูพรรณทิพา อรุณรักษ์ คุณครูทัศนีย์ เสน่หา และคุณครูลัดดาวัลย์ บุญศิริ

ยุวชนประชาธิปไตย

 DSC 1054

        สภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้ส่งนางสาว ชวัลลักษณ์ สุดเสนาะและ นาย ศิริพงษ์ แนบนุช ชั้นม.5/1 เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2560 และได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ สถาบันวิชาการทีโอที ซึ่งมีทั้งการอบรมโดยวิทยากรที่ทำงานในด้านการเมือง เช่น หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณ แคทเธอรี วิวเทรค จากองค์กรสหประชาติหรือ UNDPนาย กษิต ภิรมย์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรวมถึงได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาลปกครอง และองค์กรอิสระต่างๆ เมื่อวันที่ 15-24 มี.ค. 60

 
 

ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุดระดับ ม.1 และ ม.4

S  9551886 

        วันที่ 22-26 พ.ค. 60 ห้องสมุดระดับมัธยมจัดปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เรื่องการเข้าใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด การยืมและการคืนหนังสือ

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแกนนอน

 DSC 0471

        วันที่ 22พ.ค. 60 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลับ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแกนนอน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและบุคลากรต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4

 DSC 0694

        วันที่ 27 พ.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าใหม่ขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการเป็นประธาน และหลังจากนั้นมีการแนะนำครูประจำชั้นและครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆขึ้นมาชี้แจงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนและกฎระเบียบของโรงเรียนที่ผู้ปกครองควรรู้

ภาพกิจกรรม

ตัวแทนประเทศส่งภาพวาดประกวดที่อเมริกา

 DSC 0738

       ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิชนันทน์ เวชพันธุ์ ชั้น ป.3/5 ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีที่จัดโดยบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟร่วมกับศูนย์ศิลป์สิรินธรและสำนักทันตสาธารณะสุข และได้ถูกรับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ผลงานของตัวแทนประเทศไทย เพื่อส่งไปประกวดในโครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เหรียญทองกอล์ฟ SPORT HERO

 18789627 1357303857690005 1959574907 o

       โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนางสาวณปภัช บุญอินทร์ ชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ Sport Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “ดอยสุเทพเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 60 ณ สนามกีฬากอล์ฟซัมมิทกรีนวาเลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตสาธารณะ

 DSC 0614-1

        วันที่ 24 พ.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ ด.ช.วัฒนชัย เที่ยงธรรม ชั้น ม.3/7 ที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2560

 DSC 0553

       เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อวอนขอพรต่อแม่พระและคุณพ่อบอสโกได้อวยพรพวกเราทุกคนตลอดปีการศึกษานี้

      ในโอกาสนี้เมื่อจบพิธีได้มีการแนะนำผู้ใหญ่ที่ย้ายมาใหม่ ซึ่งได้แก่ คุณพ่อยอห์น ตามาโย ที่ย้ายมารับตำแหน่งรองอธิการและเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ปิดท้ายด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนกล่าวคำอำลาและขอบคุณคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ ในโอกาสที่จะย้ายจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยไปรับตำแหน่งคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม