HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

ทัศนศึกษาอนุบาล

 0042 

     ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 61 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ซาฟารีหัวหิน

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 S 30793797

          เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 61 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี มีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ด.ญ.วรวลัญช์   ขำสุวรรณ       ชั้น อ.3/2

ด.ญ.คณัสนันท์  ขำขม            ชั้น อ.3/2

ด.ช.กิตตธี       นูมหันต์          ชั้น อ.3/2

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูปิยลักษณ์        พินิจภารการณ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร

ด.ญ.ธันยมัย    ชนประเสริฐ    ชั้น อ.3/1

ด.ญ.ธิษณามดี  ศิลปสมัย        ชั้น อ.3/2

ด.ญ.คามิล่า     เอเกแลนด์      ชั้น อ.3/3

ด.ญ.พรรณภัค  ลิ้มเสรี           ชั้น อ.3/3

ด.ญ.ภคพิชญา  ไล้บางยาง      ชั้น อ.3/3

ด.ญ.ปุญญิศา   ส่งสิงห์           ชั้น อ.3/5

ด.ญ.ปุณวีย์     กิจยุทธชัย       ชั้น อ.3/5

ด.ญ.ณัฐชานันท์ เวโรจน์วัฒนา  ชั้น อ.3/6

ด.ญ.ติณณา     วิบูลย์นัด        ชั้น อ.3/6

ด.ญ.ณัฏฐขวัญ  ปราณปรีชากุล ชั้น อ.3/2

ด.ญ.จิรกานต์   ศรีสุวรรณ       ชั้น อ.3/3

ด.ญ.กัญญ์ณัฐชา รุ่งเรืองทิพย์   ชั้น อ.3/5

คุณครูผู้ฝึกสอน     คุณครูศิริวารี   ศักดิ์เสือ และ คุณครูภิญญพร ศรีหินกอง

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(สามัญ)

ด.ช.ภูทัศน์      ซื่อภักดี          ชั้น อ.3/2

คุณครูผู้ฝึกสอน          Teacher Joie Anne Ong and Teacher Perez Maria Cristina

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

 DSC 0651  

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทองแดง  ด.ญ.ภัทรมน ภัทรศิริกุลชั้น ม.3/1

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูพรรณทิพา อรุณรักษ์

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญเงิน        นางสาวสุกัญญา ไกยสวนชั้น ม.4/2

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูชบา เกตุคง

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญเงิน        1. นางสาวกัญญารัตน์ นีละภมรชั้น ม.4/1

2. นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์ชั้น ม.6/1

3. นายอัทธนีย์หมู่น้อยชั้น ม.5/1

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูชบา เกตุคง และ คุณครูถาวร จิระประทีป

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทอง       1. ด.ช.ทนาย แกล้วกล้าชั้น ม.3/1

2. ด.ญ.ธนภรณ์ กำเนิดกาญจน์ชั้น ม.3/1

3. ด.ญ.นาเดียจิค๊อฟชั้น ม.3/1

4. ด.ญ.ปุณณิศา จันทร์แดงชั้น ม.3/1

5. ด.ช.รัชชานนท์ คนึงเหตุชั้น ม.3/1

คุณครูผู้ฝึกสอน         คุณครูพลอย อุดมยุทธ และ คุณครูจันทิมา เปรมปรีดิ์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองแดง  นางสาวจิณห์นิภา วุฒิยาภิรามชั้น ม.4/2

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูชาญณรงค์ นุษพรรณ์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

รางวัลเหรียญเงิน        นางสาวนันท์นิชา เกิดพุ่มชั้น ม.6/3

คุณครูผู้ฝึกสอน         คุณครูชาญณรงค์ นุษพรรณ์

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญเงิน        นายอภิเษก เกิดมงคลชั้น ม.5/4

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูวิทวัส ตูวิเชียร

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทอง       นายอภิเษก เกิดมงคลชั้น ม.5/4

ครูผู้ฝึกสอน             คุณครูวิทวัส ตูวิเชียร

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทองแดง  ด.ช.ศิวาพัชน์หงษ์ทรวงชั้น ม.2/4

ครูผู้ฝึกสอน              คุณครูเทอดเกียรติ สถานสุข

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญเงิน        1. ด.ช.กาญจนโสภณ ตั้งตรงจิตร์ชั้น ม.1/3

2. ด.ญ.กุลนันท์ ปราณอุดมรัตน์ชั้น ม.2/1

3. ด.ช.ณพัฒน์วรรณบวรชั้น ม.2/2

4. ด.ช.ดนุพัฒน์ ยิ่งดำนุ่นชั้น ม.3/2

5. ด.ญ.นาถนรี สมบูรณ์เหลือชั้น ม.3/3

6. ด.ญ.อภิชญาคิญชกวัฒน์ชั้น ม.1/1

คุณครูผู้ฝึกสอน         คุณครูวิทศณุกร ชื่นกลิ่น

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทอง       ด.ญ.มณีกานต์ คาวตันชั้น ม.2/8

คุณครูผู้ฝึกสอน          คุณครูวรดร พิณทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญเงิน        นางสาวปทุม กมลยิ่งเสถียรชั้น ม.6/3

คุณครูผู้ฝึกสอน          คุณครูวรดร พิณทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทอง       ด.ช.บุญชวัล ด่านขุนจันชั้น ม.3/1

คุณครูผู้ฝึกสอน          คุณครูนุชนาถ ภู่เนตร

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองแดง  1. นางสาวธมกร อินทร์งามชั้น ม.5/1

2. นางสาวมีน เพียรคำพรชั้น ม.5/1

3. นางสาวรชยา การเมธากฤติยาชั้น ม.5/1

คุณครูผู้ฝึกสอน          คุณครูพรรณทิพา อรุณรักษ์ และ คุณครูทัศนีย์ เสน่หา

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองแดง  1. นายพีรดนย์ จูงจิตรดำรงค์ชั้น ม.5/1

2. นายสุรพัศ เห็นชัยชั้น ม.5/1

คุณครูผู้ฝึกสอน         คุณครูอมรรัตน์ พิมพ์เถื่อน และ คุณครูสุรีษาฑีฆะบุตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายรด.

 3 0012

      วันที่ 13-17 มกราคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 เข้าค่ายรด. ณ ค่ายฝึกภาคสนามเขาแด่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

นักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย

golf 

          สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่นและการกีฬาแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกการแข่งขันกอล์ฟ “โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2561” รอบสุดท้าย แข่งขัน 5 วัน ระหว่างวันที่ 18-22 ธ.ค. 60 ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ โดยมีนักกอล์ฟที่ผ่านรอบคัดเลือกจากเดือน พ.ย. จำนวน 51 คน เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะคัดเลือกนักกอล์ฟหญิงอายุ 17-25 ปี จำนวน 2 คน และสรุปผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 นางสาวณปภัช บุญอินทร์ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ และจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยตลอดปี 2561 และร่วมจัดอันดับภายในเพื่อคัดตัวเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในปี 2561 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

 
 

ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง

DSC 0063-6 

         โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง เมื่อวันที่ 25-28 ธ.ค. 60 และได้รับรางวัลดังนี้

 1. ด.ช.ตฤณธรณ์  ไกรกฤติราษฎร์                   รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
 2. ด.ช.คเณศร์     กัณฑมณี                          รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
 3. ด.ช.ปฏิภาณ    บุญเกิด                           รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

ฝึกสอนโดย คุณครูจิระศักดิ์ เกตุรัตน์ และ คุณครูสันติชัย เชื่อมชิต

แข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศเพชรบุรี

 DSC 0059-4

         โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศเพชรบุรี ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภทร่ายรำเดี่ยวปันจักสีลัต

 1. ด.ช.ตฤณธรณ์  ไกรกฤติราษฎร์            รางวัลชนะเลิศ
 2. ด.ญ.อรรัมภา   สินทัศไนย                  รางวัลชนะเลิศ

ประเภทต่อสู้

 1. ด.ช.กฤษฎา     แซ่คู                        รองชนะเลิศอันดับ 1
 2. ด.ช.ปฏิภาณ    บุญเกิด                    รองชนะเลิศอันดับ 1
 3. นายฐิติภูมิ       รัตนสุข                    รองชนะเลิศอันดับ 1
 4. ด.ช.รัชชานนท์  เกิดรอด                   รองชนะเลิศอันดับ 1
 5. ด.ญ.อรรัมภา    สินทัศไนย                รองชนะเลิศอันดับ 1
 6. ด.ญ.พิมพ์ณภัทร ใบเกตุ                       รองชนะเลิศอันดับ 1
 7. ด.ญ.ชลลดา     เจิมสุวรรณ               รองชนะเลิศอันดับ 1
 8. ด.ช.คเณศร์     กัณฑมณี                  รางวัลชนะเลิศ
 9. ด.ช.ตฤณธรณ์  ไกรกฤษติราษฏร์         รางวัลชนะเลิศ
 10. นายเจษฎากร  คงบุญ                      รางวัลชนะเลิศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมพิธีวันครู

DSC 0316 

          วันที่ 16 ม.ค. 61 คณะครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมทำพิธีวันครู ณ โรงเรียนหัวหิน ร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอหัวหิน เนื่องในวันครูแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนมา

ภาพกิจกรรม

โปรมูสิกา จูเนียร์ (Pro Musica Junior)

IMG 1714 

          บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับดนตรีสำหรับเยาวชนไทย ภายใต้ชื่อ โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ (Pro Musica Junior)” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนใน ท้องถิ่นภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม ความสามารถทางด้านดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งจัดต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งปี 2560 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 60 นักเรียนวงสตริงออเคสตรา ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมอบรมกับคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพกิจกรรม

 
 
 

เหรียญทองเทควันโดอิสลามสันติชนชิงแชมป์

z -2 

       โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชนิสรา คงแก้ว ชั้น อ.3/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทเคียวรูกิ(การต่อสู้) รุ่นยุวชนหญิง 6 ปี โดยชนะน็อคK.O. 2 ครั้ง ในการแข่งขัยเทควันโดอิสลามสันติชน ชิงแชมป์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน ลาดพร้าว 112 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 60

 
 
 
 

ประกวดวาดภาพระบายสี

z -1 

        ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อาธัญญา ไชยโย ชั้น ป.3/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ แมคโดนัลด์และครอบครัวของฉัน

 
 
 

โครงการ สานพลัง ครั้งที่ 2 ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC 0265-1 

       วันที่ 1 ก.ย. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายในโครงการ สานพลัง ครั้งที่ 2 ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและได้รับเกียรติจากท่านรัฐวิชญ์อริยพัชณ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะวิทยากรศาลฯโครงการกฎหมายน่ารู้สู่เยาวชน เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม

 

ต้อนรับคุณพ่อคนใหม่

 DSC 0173-2

       วันที่ 4 ก.ย. 60 คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมกันต้อนรับคุณพ่อวินเซนต์ มาย อัน มิน คุณพ่อคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งดูแลนักเรียนอภิรติกชน โดยมีคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นการต้อนรับ และคุณพ่อวินเซนต์กล่าวทักทายคณะครูและนักเรียน

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

z  

         วันที่ 3 ก.ย. 60 นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรี นาฏศิลป์และดุริยางค์ ที่จัดขึ้นโดยชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน ณ โรงเรียนหัวหิน