ระดับชั้นอนุบาล

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

     จัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี ให้มีการพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีความสุข และเป็นคนดีของสังคม

Kindergarden

     Hua Hin Vitthayalai school provides classes for children aged 3 – 5 years. The objective of this level is to improve the children’s development on the physical, mental, social and intellectual level. The learning processes are focused in direct, experience-based. Our school provides six major activities which are believed to produce happier and more productive individuals of society.

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เรียน โดยได้จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี คีย์บอร์ด บัลเล่ต์ เทควันโด ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน กิจกรรมเสริมจังหวะดนตรีและการเคลื่อนไหว (ดำเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติ)

Extra-Curriculum Activities

     Our school provides a wide vairety of activites including swimming, computer courses, music, taekwondo as well as English and Chinese language classes.

แผนการเรียน

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

คุณสมบัติ และ หลักฐาน ของผู้สมัคร

คุณสมบัติ
หลักฐาน
 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
 2. อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
 1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 4. สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 5. สำเนาใบศีลล้างบาป
  (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 6. สมุดสุขภาพและสำเนา  1 ชุด
  (ถ่ายหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน)
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา – มารดา
  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 8. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
Share With: