ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทุกแผนการเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทุกแผนการเรียน)

วันที่ 11, 12 และ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 ถึง ห้อง 5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ม.1/1 – ม.1/7, ม.2/1 – ม.2/7 และ ม.3/1 – ม.3/6

(ยกเว้นแผนการเรียน English Program)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ห้อง 1 – 5

(ยกเว้นแผนการเรียน English Program)

แผนการเรียน English Program (ป.1 - ม.6)

Share With: