ระดับมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     จัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น พัฒนาคุณลักษณะ และส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี โดยมุ่งสู่ดุลยภาพแห่งชีวิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่ตรงกับสมรรถภาพภายในของแต่ละคนโดยแท้จริงโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ
 2. วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
 3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ทั้งในวิชาเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย คีย์บอร์ด กีตาร์ ไวโอลิน วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     จัดการเรียนรู้โดยเน้นเข้าสู่เฉพาะทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยในช่วงชั้นนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรมาสอนเสริมในกลุ่มสาระต่างๆ เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสังคม เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น

 1. วิชาเรียนเทควันโด กอล์ฟ ในหลักสูตร
 2. ส่งเสริมความถนัดทางด้านดนตรี ศิลปะ
 3. ส่งเสริมความถนัดทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น
 4. ส่งเสริมความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
 5. การจัดติวเตอร์โดยวิทยากรภายนอก
 6. การแนะแนวการศึกษา

แผนการเรียน

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

คุณสมบัติ และ หลักฐาน ของผู้สมัครเรียนระดับมัธยมปีที่ 1 – 3
คุณสมบัติ
หลักฐาน
 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
 2. จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 4. สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 5. สำเนาใบศีลล้างบาป
  (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา – มารดา
  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 7. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 8. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5)

คุณสมบัติ และ หลักฐาน ของผู้สมัครเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 – 6

คุณสมบัติ
หลักฐาน

 1. แผนการเรียน วิทย์ – คณิตฯ หรือ คอมพิวเตอร์

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
  ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
  ไม่น้อยกว่า 2.80
 3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่น้อยกว่า 2.80
 4. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  ไม่น้อยกว่า 2.60

 2. แผนการเรียน คณิตฯ – อังกฤษ

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
  ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
  ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่น้อยกว่า 2.40

 3. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – จีน หรือ ญี่ปุ่น

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
  ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
  ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ
  ไม่น้อยกว่า 2.50

 4. แผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
  ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
  ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีความสนใจเรียนในด้านดนตรีคลาสสิค
 1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 3. สำเนาใบรับศีลล้างบาป
  (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 4. สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.6 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 5. หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและความประพฤติ
 6. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา – มารดา
  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 8. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
Share With: