นโยบายการศึกษา / Social Policy Studies

Main Logo
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความคิด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในยุคโลกาภิวัฒน์ มีคุณธรรม – จริยธรรม และระเบียบวินัย เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง มีวิถีประชาธิปไตย
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
  • ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน
  • Encourage students with the freedom of expression, khowledge and ides that can be applied daily life.
  • Encourage students to be morally and ethically aware in an era of globalozation. To be disciplined and civilized in a democratic law abiding society.
  • Encourage students to organize their learning environments in creative structured way.
Share With: