ขอใช้งาน Wi-Fi HV-Public / HV-PublicU

แบบฟอร์มขอ Username และ Password เพื่อใช้งาน Wi-Fi
HV-Public / HV-PublicU

สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเท่านั้น
สามารถใช้ได้ในพื้นที่โรงเรียน หรือ สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น!

หมายเหตุ

 • เมื่อผู้ดูแลได้รับข้อมูลแล้ว จะดำเนินการ ภายใน 3 – 5 วันทำการ
  และทำการส่งข้อมูล Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน Wi-Fi ให้ทาง Email
 • ต้องเป็น Email ที่ยังสามารถใช้งานได้เท่านั้น
  ถ้ากรอกข้อมูลผิด หรือ ไม่สามารถเข้า Email ของตัวเองได้
  ก็จะไม่ได้รับ Email ที่ทางผู้ดูแลทำการจัดส่ง Username และ Password ให้ทาง Email
 • ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น!!!
  ทางผู้ดูแลต้องตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนของโรงเรียน ทุกครั้ง!