HomeNEWSรับวุฒิบัตร O-NET

เสียงจากคุณพ่อ

 

  

รับวุฒิบัตร O-NET

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้รับเกียรติ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (มอบเกียรติบัตร O-NET) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้คุณครูสุวิทย์ เทียมทัด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

60th Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

Huahin Vittayalai Marching Band