โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ซึ่งตรงกับ “วันมหิดล” เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ดังนั้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น
เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย และ พักผ่อนอยู่กับครอบครัว
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านใช้เวลาพักผ่อนของครอบครัวในรูปแบบ new normal
และงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น


ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564