ก.ไก่ เช้าขันเตือน

Back to school ปีนี้ เรามาช่วยกันแชร์ รายการ ”ก.ไก่เช้าขันเตือน” เพื่อให้เผยแพร่ถึงลูกหลานและผู้ที่เรารู้จัก

     เป็นรายการห้านาที ออนไลน์สัปดาห์ละ 4 ตอน ตอนละตัวอักษร จนครบทุกตัว แต่ละตอนสอนคุณธรรมประจำอักษรที่เด็กๆ จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

     พร้อมทั้ง เพลง “ก ไก่เช้าชันเตือน” ประกอบวีดีโอที่ผลิตด้วย AI และการเต้นน่ารักๆ ของเด็ก ๆ
     สื่อชุดนี้สร้างสรรค์โดย บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสนับสนุนโดย ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เจ้าของ Channel “The Light-Faith Hope Love”

เพลง ก.ไก่ เช้าขันเตือน

เพลง ก.ไก่ เช้าขันเตือน

(เวอร์ชัน แดนเซอร์ จาก โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย)

เพลง ก.ไก่ เช้าขันเตือน

(เวอร์ชัน แอนิเมชัน)

ก.ไก่ เช้าขันเตือน คืออะไร

ก ไก่ เช้าขันเตือน อย่าแชเชือนน้อมรับทำ

ฟังเสียงมโนธรรม เช้าถึงค่ำ กระทำดี

ข ไข่ ทะนุถนอม รู้รอมชอม ประเสริฐศรี

เปราะบาง นะไมตรี ต้องถ้วนถี่ มีน้ำใจ

ฃ ฃวด ของของเรา ครอบครัวเรา มิใช่อื่นใด

ชุมชน ตนพร้อมให้ ทั้งกายใจ เราร่วมแรง

ค ควาย เข้าสู้งาน ไม่เกียจคร้าน ขยันขันแข็ง

ทุ่มเท ทุกเรี่ยวแรง ขยันขันแข็ง เข้าลากจูง

ฅ คน แสนสูงส่ง ทรนงใจใฝ่สูง

จิตต่ำค้ำพยุง จนจิตสูงคือคนดี

ฆ ระฆัง บอกเวลา รู้เพลา รู้หน้าที่

ชีวีของเรานี้ จะอยู่ดี มีเรี่ยวแรง

ง งู รู้รอบคอบ รวดเร็วรอบรีบหลบแสง

ฉลาดรู้ออมแรง รู้กล้าแกร่งสู้ภัยพาล

จ จาน แจ่มจริงใจ เหมือนน้ำใส เสาะสืบสาน

ดอกบัวเบ่งเบิกบาน บนน้ำใสใจจริงจริง

ฉ ฉิ่ง ตีดัง ๆ ตี จัง ๆ ดังฉับฉิ่ง

ดนตรีไพเราะจริง กลมกลืนยิ่งวงก่อเกิด

ช ช้าง สง่างาม พยายาม มุ่งเป็นเลิศ

มนุษย์ สุดประเสริ ช้างเผือกเกิด เทิดเหล่ากอ

ซ โซ่ มาล่ามที เปรียบชีวี มาล่ามต่อ

กิเลศ สวมที่คอ รู้จักพอ อิสระจักมา

ฌ เฌอ ต้นไม้ใหญ่ แตกกิ่งใบ ให้พึ่งพา

พึ่งได้ แม้โตมา จากเมล็ดหน้า เพียงเม็ดเดียว

ญ หญิง สงวนตัว ไม่เมามัว รู้เฉียว

บริสุทธิ์ ดุจใจเดียว สำคัญเชียว รักษาวจี

ฎ ชฎา ใช้ส่วมใส่ งามวิไล ปกเกศี

มงกุฎ แห่งชีวี ธรรมะมี เจิดจำรูญ

ฏ ปฏัก ต้องปักไว้ หากเราใช้ เศร้าเสียสูญ

รุนแรง นำอาดูร สันดิพูน เพิ่มอภัย

ฐ ฐาน อันมั่นคง สัจจะดำรง จงมั่นใจ

ความจริง คือจอมใจ ความเท็จไซร้ คือจอมปลอม

ฑ มณโฑ งามน่ารัก ใช้ที่พักตร์ ใช่ที่หอม

จิตเจ้า ที่อ่อนน้อม งามเพียบพร้อม จิตสะคราญ

ฒ เฒ่า น่าเคารพ ขอน้อมนบ พบอาจารย์

แก่รู้ ใช่อยู่นาน รวยศีลทาน ใช่บ้านโต

ณ เณร หมั่นไต่ตรอง ต้องตรึกตรอง ลักอักโข

ณ เณร ต้องเติบโต ในมโน ตรวจตราตรอง

ด เด็ก ซื่อสุภาพ ดุจพิราบ ไร้จองหอง

สวรรค์ ตามครรลอง ย่อมเป็นของ เด็กทุกคน

ต เต่า เจ้าเรียบง่าย เอ้าอุ้ยอ้าย ทุกแห่งหน

ต่ำต้อย ค่อยถ่อมตน แต่ไม่จน คุณธรรม

ถ ถุง ไว้ใส่เหรียญ เพิ่มพากเพียร เป็นประจำ

อดออม เฝ้าเก็บงำ เหรียญหายคลำ หาจนเจอ

ท ทหาร ท่านอดทน วินัยตน สม่ำเสมอ

ทุกเช้า ได้เจอะเจอ ฝึกเสมอ สายบ่ายเย็น

ธ ธง ถือธรรมะ ฝึกตบะ ประจักษ์เห็น

ธงธรรม อันจำเป็น ชูเชิดเด่น เช่นธงชัย

น หนู ช่างรู้คุณ รับการุญ จากสิงห์ใหญ่

หนูน้อย สู้เสี่ยงภัย ช่วยแก้ไข หลุดบ่วงพราน

บ ใบไม้ ช่วยสร้างป่า ให้ภักษา ยาอาหาร

อนุรักษ์ ยั่งยืนนาน ร่วมสืบสานไว้มั่นคง

ป ปลา ภักษาหาร ฟ้าประทาน อานิสงส์

ชุบเลี้ยง กายดำรง ชีพมั่นคง อาหารใจ

ผ ผึ้ง สามัคคี ใครราวี ถาโถมใส่

รุมต่อย ปล่อยเหล็กใน พลีชีพไป รังยังคง

ฝ ฝา เฝ้าใฝ่ฝัน ชะตาหยัน สบประสงค์

วาดหวัง ยิ่งยวดยง หวังมั่นคง ฝันให้ไกล

พ พาน พบพระพร ประนมกร รับพรไหว้

ชีวิต สุขสดใส รุ่งเรืองได้ ด้วยพระพร

ฟ ฟัน ยังยิ้มแย้ม ปริสองแก้ม สโมสร

เริงร่า สถาพร เอื้ออาทร ทั้งใจกาย

ภ สำเภา สวยโสภา ลมโบยมา แล่นสบาย

พายุ พัดโหมใส่ ศรัธทาไว้ ให้แล่นฝ่า

ม ม้า เอื้ออารี เปี่ยมปราณี กรุณา

อันความ รักเมตตา หลั่งลงมา เหมือนฝนชื่นใจ

ย ยักษ์ ยุติธรรม ธรรมน้อมนำ คราครั้งใด

ขัดแย้ง ยุติไป หักห้ามใจ ไม่เมามัว

ร เรือ เรารู้รัก อุปสรรค คือเห็นแก่ตัว

ความรัก ถี่ถ้วนทั่ว สละตัว ยอมลำบาก

ล ลิง วิ่งว่องไว เกาะแกว่งไกว อยู่นิ่งยาก

ต้องปิด หูตาปาก ฝึกให้มาก สมาธินิ่ง

ว แหวน เอาไว้หมั้น สวมให้มั่น รักกันจริง

มั่งคง ไม่ทอดทิ้ง ภักดียิ่ง ตลอดไป

ศ ศาลา พาอบอุ่น เอื้อเกื้อหนุน จุนเจือใจ

รู้รัก เป็นร่มไทร รู้รับใช้ เป็นร่มโพธิ์

ษ ฤาษี ภาวนา สงบจริงหน้า พาสุโข

ผ่องใส ในมโน หยุดยโส จิตแจ่มชัด

ส เสือ แสนซื่อสัตย์ ปฏิบัติ ข้อผูกมัด

“เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ปฏิบัติ ที่สัญญาไว้

ห หีบ ไว้ใส่ทรัพย์ อันสมบัติ นั้นแบบไหน

อริยทรัพย์ นั่นยังไง อยู่ในใจ ดำรงมั่น

ฬ จุฬา ท่าผยอง รักปกป้อง ศักดิ์ศรีฉัน

ดุจเกลือ เค็มอนันต์ ตะเกียงอัน จรัสแสง

อ อ่าง อันเนืองนอง ไม่เคยพร่อง น้ำจัดแจง

บันได ไม่เคยแห้ง เพราะไม่แล้ง น้ำใจทุกวัน

ฮ นกฮูก ตาโตโต โอโอ้โฮ ! มหัศจรรย์

ธรรมชาติ รอบเรานั้น อัศจรรย์ จริงเลยเอย

Share With: