งดเรียนเสริมพิเศษตอนเย็นทุกแผนการเรียน

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เนื่องจากคณะครูประชุม

https://www.facebook.com/huahinvitthayalaischool/posts/3318976088123293
Share With: