ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

https://www.facebook.com/huahinvitthayalaischool/posts/3330727130281522
Share With: