ประกาศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ช่องทางการชำระเงิน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

*หมายเหตุ
ช่องทางการชำระเงินที่ 4, 5 และ 6
ทางโรงเรียนจะเปิดให้ชำระตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

(หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

Share With: