เดือน: กันยายน 2021

ประชาสัมพันธ์ – สำหรับผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปกับครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้ว

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ปกครองท…

บรรยากาศ การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และ การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบ)

          ภาพบรรยากาศ ผู้ปกครอ…