เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564
นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคไวรัสโควิด19 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564
โดยมีบาดหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และ คณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมติดตามประเมินผล

Share With: