ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบแสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายฯ

ตรวจสอบสิทธิ์

มาตราการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง
ในอัตรา 2,000/นักเรียน 1 คน
ภาคเรียนที่ 1/2564