โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Share With: