โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/huahinvitthayalaischool/posts/3264379283582974
Share With: