รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6 ธันวาคม 2565 –  18 มกราคม 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 ธันวาคม 2565 –  16 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียน วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

*หมายเหตุ นักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยที่ต้องการจะขึ้นชั้นต่างๆ เหล่านี้
ไม่ต้องสมัครเข้ามาใหม่

หลักสูตรและระดับชั้น

ระเบียบการสมัครนักเรียน ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย