เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

Share With: