ขั้นตอนการชำระเงิน
และลงทะเบียนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกอยู่ด้านล่างของขั้นตอนชำระเงินและลงทะเบียน