วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

ตัวแทนคณะครูแผนกอนุบาลเข้าร่วมพิธีมอบโล่ และ วุฒิบัตรโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
และ ฟังการสเสวนาเรื่องเจาะลึกการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในยุค New Normal
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว และ จังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยในยุค New Normal
Share With: