English Program (EP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP)

     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ปรับปรุงพุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual Program)

     เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายขึ้น โดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (English) วิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นต้น

     โดยคำนึงถึงการสร้าง และการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ คุณลักษณะตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรคู่ขนานกับการพัฒนาสมรรถนะ และการผสมผสานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยรับนักเรียนประมาณ 25-30 คนต่อห้องเรียน

แผนการเรียน

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

คุณสมบัติ และ หลักฐาน ของผู้สมัครเรียน

คุณสมบัติ

หลักฐาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 3. อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
 4. ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ และ ทักษะภาษาอังกฤษ
 5. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1. รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 2. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
 4. ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ในข้อ (4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 6. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 1. รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 4. ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ในข้อ (4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 6. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program
หลักฐานการรับสมัคร
ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
(นำมาในวันสัมภาษณ์)
 1. สำเนาสูติบัตรนักเรีย
  จำนวน 1 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
  อย่างละจำนวน 1 แผ่น
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
  อย่างละจำนวน 1 แผ่น
 4. สำเนา Passport ของบิดา, มารดา, นักเรียน
  อย่างละจำนวน 1 แผ่น

  (สำหรับกรณีนักเรียนต่างชาติ)
 5. สำเนาใบรับศีลล้างบาป
  (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา – มารดา
  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 7. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 8. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
  (นักเรียนที่สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
 
*** ทั้งนี้หากนำหลักฐานมาไม่ครบ ทางโรงเรียนจะไม่รับสมัคร ***
Share With: