กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง

กลุ่ม Facebook ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

(ยกเว้นแผนการเรียน MSE. และ EP.)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

หมายเหตุ การขอเข้ากลุ่มนั้นให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน
ต้องตอบคำถามของกลุ่มให้ครบทั้ง 2 ข้อ
1. ชื่อ-สกุล นักเรียน
2. รหัสประจำตัวนักเรียน (5หลัก)

Share With: