ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม, 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกแผนการเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

*ยกเว้นแผนการเรียน English Program (ห้อง 6)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

*ยกเว้นแผนการเรียน English Program

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5

*ยกเว้นแผนการเรียน English Program

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนแผนการเรียน English Program

*(ป.1/6, ป.2/6, ป.3/6, ป.4/6, ป.5/6, ป.6/6)
**(ม.1/7, ม.2/8, ม.3/8, ม.4/6, ม.5/6, ม.6/6)
Share With: