ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(ทุกแผนการเรียน)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 27, 28 และ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 28 และ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

—————————————-

สอบภาคภาษาอังกฤษ

(แผนการเรียน MSE & EP ระดับประถมศึกษา และ EP ระดับมัธยมศึกษา)


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP และ MSE)

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 – 4 (ยกเว้น MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ห้อง 1 – 7 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

ห้อง 1 – 5 (ยกเว้น EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 5 – 6 (MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

(แผนการเรียน English Program)

Share With: