กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
สอบวันที่ 11, 12 และ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
สอบวันที่ 10, 11 และ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนแผนการเรียน English Program

*(ป.1/6, ป.2/6, ป.3/6, ป.4/6, ป.5/6, ป.6/6)
**(ม.1/7, ม.2/8, ม.3/8, ม.4/6, ม.5/6, ม.6/6)
***[Update 10 พ.ย. 63] แก้ไขตารางสอบวันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 13.30 วิชาภาษาไทย ฉ.1 (คำศัพท์)
      เปลี่ยนเป็น วิชาภาษาอังกฤษ ฉ.1 (คำศัพท์) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/6, 2/6 และ 3/6
Share With: