ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(ยกเว้นแผนการเรียน MSE และ EP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ 2567
และ 1 มีนาคม 2567

 

**วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนระดับชั้นประถมหยุดเรียน

ยกเว้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ที่โรงเรียน

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

และ 1 มีนาคม 2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5

วันที่ 28, 29 กุมภาพันธ์ 2567

และ 1 มีนาคม 2567

—————————————-

แผนการเรียน MSE และ English Program (EP)

(แผนการเรียน MSE & EP ระดับประถมศึกษา และ EP ระดับมัธยมศึกษา)


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP และ MSE)

วันที่ 23, 27, 29 กุมภาพันธ์ 2567
และ 1 มีนาคม
2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 23, 29 กุมภาพันธ์ 2567
และ 1 มีนาคม
2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 23, 27, 29 กุมภาพันธ์ 2567
และ 1 มีนาคม
2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 15 – 16, 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 – 4 (ยกเว้น MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ห้อง 1 – 7 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5

ห้อง 1 – 5 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 1 – 5 (ยกเว้น EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 5 – 6 (MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

(แผนการเรียน English Program)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Share With: