ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5
(ทุกแผนการเรียน)

วันที่ 1, 2 และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(
ทุกแผนการเรียน)

วันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


สอบภาคภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP และ MSE)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน EP

วันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 – 4 (ยกเว้น MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ม.1 ห้อง 1-7, ม.2 ห้อง 1-7 และ ม.3 ห้อง 1-6 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5

ห้อง 1 – 5 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 1 ถึง ห้อง 5 (ยกเว้น EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

แผนการเรียน MSE และ English Program (ห้อง 5 และ 6)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

แผนการเรียน English Program

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5

แผนการเรียน English Program

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียน English Program