การเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสาร

การเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสาร

สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครองที่สนใจ

สามารถเลือกที่ระดับชั้นเพื่ออ่านบทความ

ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1 และ 2

ปีการศึกษา 2565

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน: 300 พระวาจาชโลมใจ

Share With: