ประกาศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ประจำปีการศึกษา 2566

2. การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

Share With: