HV Online Academic Summer Camp 2022

ลิงก์เข้าห้อง Zoom แต่ละระดับชั้น

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้เข้าลิงก์ผ่านกลุ่ม Facebook หรือ ผ่านทางกลุ่มไลน์ประจำห้องของนักเรียน

*ตารางเรียนอยู่ด้านล่างลิงก์ Zoom และ กลุ่ม Facebook อยู่ด้านล่างของตารางเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตารางออนไลน์สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตารางออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

กลุ่ม Facebook ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

(ยกเว้นแผนการเรียน MSE. และ EP.)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

หมายเหตุ การขอเข้ากลุ่มนั้นให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน
ต้องตอบคำถามของกลุ่มให้ครบทั้ง 2 ข้อ
1. ชื่อ-สกุล นักเรียน
2. รหัสประจำตัวนักเรียน (5หลัก)

Share With: