การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้อมูลของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลตรวจเยี่ยม

ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลประกอบ SAR
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 
https://bit.ly/3tCU0it
 
Share With: