ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทุกแผนการเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทุกแผนการเรียน)

วันที่ 25, 26 และ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 ถึง ห้อง 5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

แผนการเรียน English Program (ป.1 - ม.6)

Share With: