ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 17, 18 และ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
*ยกเว้นแผนการเรียน English Program (ห้อง 6)
แจกให้กับนักเรียนวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

วันที่ 17, 18 และ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
*ยกเว้นแผนการเรียน English Program
แจกให้กับนักเรียนวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

*ยกเว้นแผนการเรียน English Program

ตารางสอบ สำหรับนักเรียนแผนการเรียน English Program

*(ป.1/6, ป.2/6, ป.3/6, ป.4/6, ป.5/6, ป.6/6)
**(ม.1/7, ม.2/8, ม.3/8, ม.4/6, ม.5/6, ม.6/6)
Share With: