ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(ทุกแผนการเรียน)

วันที่ 17,18 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


สอบภาคภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP และ MSE)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 – 4 (ยกเว้น MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ห้อง 1 – 7 (EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

ห้อง 1 – 5 (EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 5 – 6 (MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

(แผนการเรียน English Program)

Share With: