กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศักษาปีที่ 6
วันศุกร์ที่ 11, วันจันทร์ที่ 14 และ วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563

ตารางสอบ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนปกติ)
ตารางสอบ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน English Program)
Share With: