ประกาศ

กำหนดการ และ ตารางสอบ

กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(ยกเว้นแผนการเรียน MSE และ EP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 8, 9 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 9 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 8(ครึ่งวันบ่าย), 9 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

—————————————-

แผนการเรียน MSE และ English Program (EP)

(แผนการเรียน MSE & EP ระดับประถมศึกษา และ EP ระดับมัธยมศึกษา)


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP และ MSE)

วันที่ 5, 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2567

—————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(แผนการเรียน EP)

วันที่ 5, 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2567

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 1 – 4 (ยกเว้น MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ห้อง 1 – 7 (ยกเว้น EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

ห้อง 1 – 5 (ยกเว้น EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ห้อง 5 – 6 (MSE และ EP)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

(แผนการเรียน English Program)

Share With: