ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

     จัดการเรียนรู้โดยการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติด้านดนตรีไทย / สากล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะ และความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    เพื่อสนองตอบต่อการค้นคว้า การตั้งคำถาม หรือทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม ด้วยหลักสูตรที่ให้นักเรียนที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบ และ อะไรคือสิ่งที่ใช่ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรทางด้านภาษา เช่นหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) และโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (S-IEP) การเรียนภาษาจีน เป็นต้น
 2. หลักสูตรสุนทรียภาพทางดนตรีในวิชาเรียน เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อังกะลุง โปงลาง ไวโอลิน คีย์บอร์ด เป็นต้น
 3. หลักสูตรจินตคณิตและคณิตคิดเร็วเพื่อการคิดวิเคราห์

โครงการพิเศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP)

เป็นโครงการการเรียนสำหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษา ที่ต้องการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือโครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 5-6 คาบ/สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือหลักไวยากรณ์กับครูชาวไทย จำนวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โดยรับนักเรียนประมาณ 40-45 คน ต่อห้องเรียน

แผนการเรียน

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

คุณสมบัติ และ หลักฐาน ของผู้สมัครเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปกติ
หลักฐาน
 1. รับสมัครนักเรียนชาย และ หญิง
 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 3. อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
 1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 4. สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 5. สำเนาใบศีลล้างบาป
  (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา – มารดา
  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 7. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
Share With: