ระเบียบการแต่งกาย และ กฎระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน, กฎระเบียบต่าง ๆ

และระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

สามารถดาวน์โหลดได้ [PDF File]

ระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

สามารถดาวน์โหลดได้ [PDF File]