ปรัชญาการให้การศึกษาของโรงเรียน / Educational Philosophy of the school

Main Logo

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง
โดยการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ ภายในบรรกาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบ
เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และ เทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น

The school aims to develop every student intellectually, physically, socially, morally and emotionally in it’s entirety; whilst furthermore nuturing and encouraging each individual’s development to maximize their ability and potential. With this collective freedom and responsibility we help to create a unified, dignified society.

Share With: